ПАТ «Полтавський турбомеханічний завод» повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів (26 квітня 2013 р.)

21/03/2013

Шановний акціонер!

Публічне акціонерне товариство «Полтавський турбомеханічний завод»

(ЄДРПОУ 00110792, місцезнаходження: 36029, м. Полтава, вул. Зіньківська, 6)

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться

26 квітня 2013 року об 11 год.00 хв. за адресою: 36029, м. Полтава, площа Павленківська, 1, (Палац культури АТ «Полтавський турбомеханічний завод», кім. № 1).

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про обрання лічильної комісії та секретаря зборів.

2. Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.

3. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік.

4. Про затвердження звіту Наглядової ради щодо річних результатів діяльності Товариства за 2012 рік.

5. Про затвердження звіту Голови правління щодо річних результатів діяльності Товариства за 2012 рік.

6. Про затвердження звіту Ревізійної комісії щодо річних результатів діяльності Товариства за 2012 рік.

7. Про затвердження передавального акту за участю Товариства в зв’язку з правонаступництвом акціонерного товариства прав та обов’язків юридичної особи – Палац культури ВАТ «Полтавський турбомеханічний завод» шляхом приєднання його до АТ «Полтавський турбомеханічний завод» в результаті його припинення.

8. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.

9. Про затвердження положення про Загальні збори Товариства.

10. Про затвердження положення про Наглядову раду Товариства.

11. Про затвердження положення про директора Товариства.

12. Про затвердження положення про Ревізійну комісію Товариства.

13. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, що уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

15. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

16. Про обрання членів Ревізійної комісії.

17. Про необхідність погодження додаткових угод до договорів та договори, укладених товариством з АТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме:

• додаткових угод до генерального договору (генерального кредитного договору) № 012/06-11/1878 від 24.04.2006р., а саме: № 012/06-11/1878/25 від 05.12.2012р., №012/06-11/1878/26 від 30.01.2013р.;

• додаткових угод до кредитного договору укладеного з АТ «Райффайзен Банк Аваль» № 010/42-0-1/264 від 30.05.2011р., а саме: № 010/42-0-1/264/6 від 05.12.2012р.

• додаткових угод до договору про надання гарантій укладеного з АТ «Райффайзен Банк Аваль» № 019/42-0-1/267 від 30.05.2011р., а саме: № 019/42-0-1/267/5 від 05.11.2012р., № 019/42-0-1/267/6 від 30.01.2013р.

• додаткових угод до генерального договору про авалювання векселів укладеного з АТ «Райффайзен Банк Аваль» № 08/42-0-1/316 від 19.04.2012р., а саме: № 08/42-0-1/316/2 від 05.11.2012р., № 08/42-0-1/316/3 від 30.01.2013р.

• договору про відкриття акредитиву укладеного між АТ «Райффайзен Банк Аваль» та АТ «Полтавський турбомеханічний завод» № 019/42-2/333 від 05.11.2012р. та додаткової угоди до нього № 019/42-2/333/1 від 27.12.2012р.

• договору про відкриття акредитиву укладеного між АТ «Райффайзен Банк Аваль» та АТ «Полтавський турбомеханічний завод» № 019/Р3-01-03-2-0/2 від 30.01.2013р.

• додаткових договорів до договору іпотеки укладеного з АТ «Райффайзен Банк Аваль» № 3354 від 10.12.2009р., а саме: № 8510 від 26.11.2012р., № 491 від 30.01.2013р.

• додаткових угод до договору застави майнових прав укладеного з АТ «Райффайзен Банк Аваль» № 12/05-11/184 від 28.12.2009р., а саме: № 12/05-11/184/7 від 13.11.2012р., № 12/05-11/184/8 від 05.12.2012р., № 12/05-11/184/9 від 30.01.2013р., а також додаткові угоди до договору про відступлення права вимоги від 28.12.2009р., а саме: № 6 від 13.11.2012р., № 7 від 05.12.2012р., № 8 від 30.01.2013р.

• додаткових угод до договору поруки укладеного з АТ «Райффайзен Банк Аваль» № 012/06-11/1878/6 від 15.05.2008р., а саме: № 012/06-11/1878/6/8 від 13.11.2012р., № 012/06-11/1878/6/9 від 05.12.2012р.

18. Про надання повноважень Наглядовій раді Товариства попередньо схвалити вчинення Товариством в період з «26» квітня 2013 року по «26» квітня 2014 року (включно) значних правочинів, предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством в рамках генерального договору (генерального кредитного договору) № 012/06-11/1878 від 24.04.2006р., укладеного з АТ «Райффайзен Банк Аваль», генерального договору про надання кредитних послуг № 710/006 від 14.02.2005р., укладеного з ПАТ «Укрсоцбанк», кредитного договору № 04-51 від 29.03.2012р., укладеного з ПАТ «ПУМБ», а також в рамках будь-яких інших договорів (кредитних договорів, генеральних кредитних договорів, тощо), що будуть укладені Товариством в майбутньому, кредитів/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг;

- передача, залишення майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третіх осіб;

- зміна діючих умов кредитних договорів (зміна графіків погашення, операцій пов’язаних з реструктуризацією заборгованості, тощо), будь-яких змін до договорів забезпечення (в т.ч. договорів іпотеки, застави, поруки, тощо), тощо;

- продовження строку дії договорів щодо прийняття Товариством грошових зобов’язань не більше ніж на 7 років та/або збільшення взятих на себе Товариством грошових зобов’язань в сумі не більше ніж до 500,00 млн. грн..

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів щодо:

- одержання Товариством в рамках генерального договору (генерального кредитного договору) № 012/06-11/1878 від 24.04.2006р., укладеного з АТ «Райффайзен Банк Аваль», генерального договору про надання кредитних послуг № 710/006 від 14.02.2005р., укладеного з ПАТ «Укрсоцбанк», кредитного договору № 04-51 від 29.03.2012р., укладеного з ПАТ «ПУМБ», а також в рамках будь-яких інших договорів (кредитних договорів, генеральних кредитних договорів, тощо), що будуть укладені Товариством в майбутньому, кредитів/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг з усіма змінами та доповненнями не може перевищувати 500,00 млн. грн., а строк таких зобов’язань Товариства не може перевищувати 7 років;

- операцій з майном (майновими правами) Товариства з усіма змінами та доповненнями не може перевищувати 700,00 млн. грн.;

- поруки по зобов’язанням Спільного українсько-білоруського підприємства «Укртехносинтез» в формі товариства з обмеженою відповідальністю, Публічного акціонерного товариства «Науково виробничого акціонерного товариства «ВНДІкомпрессормаш», Приватного акціонерного товариства «Укрросметал» за кредитними договорами з усіма змінами та доповненнями не може перевищувати 500 млн. грн.;

19. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з «26» квітня 2013 року по «26» квітня 2014 року (включно);

- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі (залишенню) в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;

- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Директором, посадовими особами органів управління Товариства попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний

попередній

Усього активів

381736

251676

Основні засоби

73004

68787

Довгострокові фінансові інвестиції

2

2

Запаси

131570

86638

Сумарна дебіторська заборгованість

104524

70207

Грошові кошти та їх еквіваленти

38729

2514

Нерозподілений прибуток

85473

68577

Власний капітал

141804

124947

Статутний капітал

1470

1470

Довгострокові зобов’язання

35505

25260

Поточні зобов’язання

204393

101424

Чистий прибуток (збиток)

18573

16766

Середньорічна кількість акцій (шт..)

147037010

147037010

Кількість власних акцій, викуплених протягом року (шт..)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом року (шт..)

0

0

Численність працівників на кінець періоду (осіб)

1171

1199

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів: станом на 24 год. 00 хв. 22 квітня 2013 року.

Реєстрація учасників річних загальних зборів акціонерів відбуватиметься: 26 квітня 2013 року з 09 год. 00хв. до 10 год. 55хв. у приміщенні Палацу культури АТ «Полтавський турбомеханічний завод» за адресою: 36029, м. Полтава, площа Павленківська, 1, (Палац культури АТ «Полтавський турбомеханічний завод», кім. № 1). Для реєстрації учасникам при собі необхідно мати документ, який посвідчує особу. Представникам акціонерів додатково потрібно мати довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством.

Місце ознайомлення акціонерів з документами, пов’язаними з порядком денним річних загальних зборів акціонерів: м. Полтава, вул. Зіньківська, б. 6, кім. №113 у приміщенні АТ «Полтавський турбомеханічний завод» в робочі дні з 08 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв., перерва з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв., а в день проведення річних загальних зборів акціонерів також за адресою: 36029, м. Полтава, площа Павленківська, 1, (Палац культури АТ «Полтавський турбомеханічний завод», кім. № 1).

Порядок (спосіб) ознайомлення акціонерів з документами, пов’язаними з порядком денним річних загальних зборів акціонерів: Від дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів до дати проведення річних загальних зборів акціонери, за їх письмовим запитом, можуть особисто або через представників, повноваження яких належних чином підтверджені, ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного (а в день проведення загальних зборів акціонерів без подання письмового запиту - також у місці їх проведення) шляхом ознайомлення з відповідними документами та проектом (проектами) рішень, які складені в паперовій формі. У письмовому запиті акціонера обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій (для ідентифікації згідно даних зведеного облікового реєстру). Ознайомлення акціонерів з документами здійснюється Головою правління Товариства - Таранніковим Андрієм Олександровичем.

Довідка за телефоном (0532) 51-14-25.

Наглядова рада товариства